Deze algemene voorwaarden, inclusief leverings- en betalingsvoorwaarden, van Joycademy.nl zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, diensten en overeenkomsten gedaan door Joycademy.nl. Bij iedere aanbieding, offerte, dienst of overeenkomst wordt verwezen naar deze voorwaarden. Door acceptatie van een aanbieding, offerte en/of dienst, dan wel door ondertekening van de overeenkomst verklaar u akkoord te gaan met deze voorwaarden.

ARTIKEL 1 DEFINITIES

1a Met opdrachtgever wordt bedoeld de natuurlijke of rechtspersoon met wie Joycademy.nl een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten. Opdrachtgever wordt ook omschreven als coachee, cursist, klant, koper en/of gebruiker van Joycademy.nl.

1b Met online training, workshop of cursus wordt bedoeld een training, workshop of cursus die via internet te volgen is.

1c Met programma wordt bedoeld een coachtraject of coachprogramma wat offline of online wordt verstrekt of verzorgd door Joycademy.nl.

1d Met (coach)contract of (coach)overeenkomst wordt een en hetzelfde bedoeld.

ARTIKEL 2. PRIVACY

Joycademy.nl kan de gegevens en informatie die door de opdrachtgever verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:
2a Het uitvoeren van de coachsessies en (online) trainingen, workshops en cursussen.

2b Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het coachtraject, gekochte product en/of incidentele promotiedoeleinden.

2c Joycademy.nl zal te allen tijde vertrouwelijk omgaan met gegevens en informatie van de opdrachtgever die tijdens het coachtraject of onlineproduct aan Joycademy.nl wordt verstrekt.

2d Joycademy.nl behoudt het recht om zonder toestemming geanonimiseerd collegiaal overleg te plegen.

2e Gegevens en/of informatie die door de opdrachtgever aan Joycademy.nl zijn verstrekt zullen nooit zonder toestemming met toenaam aan derden worden doorgegeven. Er zijn echter twee uitzonderingen op deze regel:
– Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.
– Wanneer wetten overtreden worden en Joycademy.nl zich aan zijn rechtsplicht dient te houden.

2f Aanvullende privacyvoorwaarden vindt u in de privacyverklaring van Back on track coaching te vinden op www.joycademy.nl.

ARTIKEL 3. TOEPASSELIJKHEID

3a Naar deze algemene voorwaarden wordt altijd verwezen in een offerte of bestelling. Door akkoord te gaan met deze offerte gaat de opdrachtgever tevens akkoord met deze voorwaarden.

3b Afwijken van de voorwaarden is alleen mogelijk wanneer dit expliciet in een overeenkomst tussen opdrachtgever en Joycademy.nl wordt opgenomen.

ARTIKEL 4. AANSPRAKELIJKHEID

4a Joycademy.nl neemt geen besluiten ten aanzien van wijzigingen in iemands leven. Joycademy.nl ondersteunt uitsluitend het eigen proces en eigen keuzen van de opdrachtgever, cursist en/of coachee. Daarbij kan het voor komen dat een scala aan mogelijkheden wordt besproken en onderzocht om het proces van inzichtvergroting en gewaarwording van de opdrachtgever te ondersteunen. De opdrachtgever blijft echter te allen tijde verantwoordelijk voor diens eigen gedrag en consequenties van gemaakte keuzen. Joycademy.nl is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor te nemen of reeds genomen besluiten of ontstane veranderingen in het leven van de opdrachtgever, cursisten en/of coachees.

4b Voor zover Joycademy.nl bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop Joycademy.nl weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Joycademy.nl op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Joycademy.nl of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Joycademy.nl.

4c In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Joycademy.nl slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Joycademy.nl voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade of gevolgschade.

4d De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet wordt verzonden door derden kan worden afgeluisterd. Joycademy.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.

ARTIKEL 5 FACTURERING , BETALING EN RECHT VAN RETOUR

5a Voor aanvang van de online trainingen, workshops en cursussen van Joycademy.nl is vooruitbetaling verschuldigd.

5b Indien u heeft gekozen voor gespreide betaling dan zal de betalingstermijn voor de eerstvolgende termijn 7 kalenderdagen zijn. U ontvangt hiervoor een factuur.

5c Bij aanschaf van producten is vooruitbetaling verschuldigd. Na ontvangst van de betaling wordt het product direct verzonden. Verzendkosten zijn additioneel aan de aanschafsprijs van het product.

Buiten de speciale kortingsacties is er sprake van retourrecht van 14 dagen zonder opgaaf van reden, mits schriftelijke melding binnen 7 dagen na ontvangst van het product is gestuurd aan bianca@joycademy.nl.

ARTIKEL 6 DUUR EN BEEINDIGING

6a Joycademy.nl kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Joycademy.nl gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leverings- en betalingsvoorwaarden.

6b Joycademy.nl kan de overeenkomst te allen tijde direct beëindigen. De bijbehorende leverings- en betalingsvoorwaarden blijven hierbij onverminderd van kracht.

6c Joycademy.nl heeft het recht de overeenkomst(en) zonder in gebreke stelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op een enige schadevergoeding.

6d Annulering/opzegging van een online product is niet mogelijk na totstandkoming van de overeenkomst. De betalingsverplichting blijft dan ook onverminderd van kracht.

6e Bij annulering van deelname aan een online programma is de coachee gerechtigd binnen 7 werkdagen na annulering een andere deelnemer aan te wijzen voor deelname van het programma. Het staat Joycademy.nl vrij om een vervangende deelnemer al dan niet te accepteren.

6f Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen worden doorgevoerd. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van start- of oplevering veranderen. Joycademy.nl zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe start- of opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.

ARTIKEL 7 LEVERING EN LEVERTIJD

7a Joycademy.nl gaat na ontvangst van de benodigde betaling, indien nodig, zo spoedig mogelijk over tot het verstrekken van inloggegevens, ofwel op de reeds gecommuniceerde datum waarop het online product van start gaat.

7b Mocht Joycademy.nl onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan haar verplichtingen te voldoen, kan Joycademy.nl alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij Joycademy.nleen termijn van minimaal 14 dagen wordt gegund om haar verplichtingen na te komen.

7c De opdrachtgever heeft de mogelijkheid uiterlijk 24 uur van te voren een individuele coachsessie kosteloos te annuleren. Gebeurt dit binnen 24 tot 12 uur voor het tijdstip van de coachsessie dan zal 50% van het honorarium in rekening worden gebracht. Wordt de afspraak tot 12 uur van te voren geannuleerd dan wordt 100% van het honorarium in rekening gebracht. Verzuimde coachsessies kunnen niet worden ingehaald en leiden niet tot een wijziging (vermindering) van de (betalings)verplichtingen van de opdrachtgever.

7d Joycademy.nl behoudt zich het recht voor om coachsessies te verzetten mocht dit noodzakelijk zijn voor eigen bedrijfsvoering of acute privéomstandigheden.

7e Om tot en optimaal resultaat te komen na het afnemen van een (online) product of coachtraject is het van belang, niet alleen tijd te investeren in het doornemen van het (online) materiaal en het uitvoeren van de opdrachten en oefeningen, maar ook door actief aan de slag te gaan met de aangereikte adviezen. Een optimaal resultaat is in grote mate afhankelijk van de eigen inzet van de opdrachtgever. De opdrachtgever blijft zelf verantwoordelijk voor zijn/haar eigen ontwikkeling. Van de opdrachtgever/coachee/cursist wordt verwacht dat hij/zij open en actief werkt met het on- en offline lesmateriaal.

ARTIKEL 8 OVERMACHT

8a Joycademy.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer Joycademy.nl als gevolg van overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen.

8b Joycademy.nl aanvaart geen enkele aansprakelijkheid wanneer zich een situatie voordoet waarin het buiten de schuld van Joycademy.nlniet mogelijk is te voldoen aan de levertijd.

8c In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal Joycademy.nl alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen opdrachtgever en Joycademy.nl wordt geconcludeerd dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of worden ontbonden. Eventuele reeds geleerde prestaties door Joycademy.nl tot aan het moment van overmacht zullen alsnog worden gefactureerd.

ARTIKEL 9 COPYRIGHT

9a Niets van de producten of diensten zoals trainingen, workshops, cursussen, programma’s, teksten, oefeningen, beeld- of videomateriaal, opdrachten, artikelen, downloads en/of emails mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Joycademy.nl. Bovengenoemde blijft te allen tijde het intellectuele eigendom van Joycademy.nl. Bij ander gebruik dan uitsluitend persoonlijk gebruik door de opdrachtgever/coachee zal dit apart worden gefactureerd als zijnde verkoop (coach)materiaal.

9b Niets van de producten of diensten zoals trainingen, workshops, cursussen, programma’s, teksten, oefeningen, beeld- of videomateriaal, opdrachten, artikelen, downloads en/of emails mag worden verstrekt of worden doorverkocht aan iemand anders dan de geadresseerde, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Joycademy.nl. Bovengenoemde blijft te allen tijde het intellectuele eigendom van Joycademy.nl. Bij ander gebruik dan uitsluitend persoonlijk gebruik door de opdrachtgever/coachee zal dit apart worden gefactureerd als zijnde verkoop (coach)materiaal.

9c Joycademy.nl behoudt zich het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.